یاد تو از خاطره من فراموش نمیشه همیشه دوستت دارم و خواهم داشت خانمی منو ببخش که همدم خوبی نبودم برات و هیچ چیزی نداشتم برای خوشحالیت قولی بهم بده .همیشه بیای دیدنم و واسم فاتحه بفرستی اسم یکی از بچه هات هم بذار محمد رضا و فراموشم نکنی بیادت رفتم از طرف محمد رضات خداحافظت